Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha

Track Details Time Play
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 1 23.12
Guj.
Eng.
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 2 23.43
Guj.
Eng.
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 3 22.20
Guj.
Eng.
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 4 30.14
Guj.
Eng.
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 5 30.13
Guj.
Eng.
Aadhyatmik Sant Pujya Shree Kanjiswami ni Yashogatha Part - 6 31.47
Guj.
Eng.