Posh Vad 6

1) 6th Tirthankar Shree Padmprabh Bhagwan's Garbh Kalyaanak (Kaushambi nagari).
2) Shree Aadinath Bhagwan's Pratishthha in Surat Jinmandir (Vikram Samvat 2056).