Aaso Sud 1

22nd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Neminath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Girnar parvat).