Mahaa Sud 15

1) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Gondal Jinmandir (Vikram Samvat 2016),
2) Shree Simandhar Bhagwan & Vis Virahman Bhagwan’s Pratishthha in Khadiyaa Samavsaran, Ahmedabad (Vikram Samvat 2058).

Our Other Websites