Shrimad Rajchandra Bhaktimala

 • Srimad Rajchandraji Pranit Padhyo (Saujanya - Raj Audio - Mumbai)Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Shree Aatm Siddhi Shastra 49:02 - -
  (0.06 mb)
  -
  2 Mul Marag Sambalo Jinano Re 09:42 - -
  (0.04 mb)
  -
  3 Apurva Avasar 15:44 - -
  (0.19 mb)
  -
  4 Jad ne Chaitanya Banne Dravya 07:25 - -
  (0.03 mb)
  -
 • Srimad Rajchandraji Pranit Padhyo (Saujanya - Shri RajShobhag Satsang Mandal - Sayala)Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Hey Prabhu ! Hey Prabhu ! 10:01 - -
  (0.04 mb)
  -
  2 Jinvar Kahe Chhe 07:39 - -
  (0.04 mb)
  -
  3 Mul Marag Sambhalo 09:41 - -
  (0.04 mb)
  -
  4 Anant Anant Bhav Bhed thi 04:57 - -
  (0.03 mb)
  -
  5 Apurva Avasar 18:34 - -
  (0.19 mb)
  -
  6 Amulya Tatv Vichar (Bahu Punyakera Punj thi) 06:21 - -
  (0.04 mb)
  -
  7 Shubh Shitaltamay Chhay Rahi 05:08 - -
  (0.03 mb)
  -
  8 Nirkhine Navyauvana 05:06 - -
  (0.03 mb)
  -
  9 Yam Niyam 05:35 - -
  (0.03 mb)
  -
  10 Jad Bhave Jad Pariname 08:21 - -
  (0.04 mb)
  -
  11 Bina Nayan Pave Nahi 04:41 - -
  (0.04 mb)
  -
  12 Marag Sacha Mil Gayaa 04:28 - -
  (0.06 mb)
  -
  13 Jad Ne Chaitanya 05:37 - -
  (0.03 mb)
  -
  14 Ichchhe Chhe Je Jogi Jan 10:54 - -
  (0.03 mb)
  -
  15 Aek Jogi Chalyo Jaay 07:07 - -
  (0.03 mb)
  -
  16 Dhanya Re Divas 11:45 - -
  (0.04 mb)
  -
  17 Aatam Bhavna Bhavata 04:51 - - -
  -
  18 Dhun (Sahajaatmswarup Sarvagndev Param Guru) 05:58 - -
  (0.02 mb)
  -
 • Srimad Rajchandraji Pranit PadhyoOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Amulya Tatv Vichar (Bahu Punyakera Punjathi) 07:09 - -
  (0.04 mb)
  -
  2 Apurva Avasar 17.26
  17:22
  (0.19 mb)
  -
  3 Moti Tani Mala 05:38 - -
  (0.12 mb)
  -
  4 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 1 To 23 - -
  11:57 -

  (0.15 mb)
  5 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 24 To 33 - -
  06:07 -

  (0.27 mb)
  6 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 34 To 42 - -
  05:52 -

  (0.13 mb)
  7 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 43 To 118 - -
  48:21 -

  (0.35 mb)
  8 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 119 To 127 - -
  06:08 -

  (0.26 mb)
  9 Shree Aatm Siddhi Shastra Dohaa 128 To 142 - -
  09:56 -

  (0.28 mb)
  10 Kshamapana Path 04:06 - -
  (0.04 mb)
  -
 • Shrimad Rajchandraji : Aushadh... Bhav Rog NaOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Aushadh... Bhav Rog Na 80.04
  -
  (0.53 mb)

  (3.44 mb)