Kartak Sud 12

1) 18th Tirthankar Shree Arahnath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Hastinapur Nagari).
2) Shree Neminath Bhagwan's Vedi Pratishthha in 68 feet tall Songadh Jinmandir (Vikram Samvat 2013).