Posh Sud 11

2nd Tirthankar Shree Ajitnath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Ayodhya nagari).