Aaso Vad 30

1) Moksh Kalyaanak of 24th Tirthankar Shasannayak Bal Brahmchaari Shree Mahavir Bhagwan (Pavapuri Udhyan),
2) Kevalgyan to Shree Gautam Gandhardev.

Prasangik Pravachan

Shashtra Name Prav. No. Date Tithi - Vaar Lang Remarks Time Audio
Shree Samaysaar (19th time) 123 31-Oct-1978 Tue, Aaso, Vad 30 Hin Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.55
Shree ParmaatmPrakash (1965-66) 31 24-Oct-1965 Sun, Aaso, Vad 30 Guj Mahavir Nirvan Din (Diwali) 1.33
Shree Samaysaar Kalash Tika (1977-78) 146 11-Nov-1977 Fri, Aaso, Vad 30 Guj Mahavir Nirvan Din (Diwali) 57.46
To view all the prasangik pravachan for todays event click on the 'Read More' button.