Vaishakh Vad 12

Janm & Tap Kalyaanak of 14th Tirthankar Shree Anantnath Bhagwan (Ayodhya nagari).