Magshar Vad 11

1. Janm & Tap Kalyaanak of 8th Tirthankar Shree Chandraprabha Bhagwan (Chandrapuri nagari),
2. Janm & Tap Kalyaanak of 23rd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Parshwanath Bhagwan (Banaras nagari).