What's New

 • Sh. Vishapahaar Stotra Pravachan & Samadhitantra Pravachan Bhag - 3, 4 & 5 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  06.07.2020
 • Shastra Bhandar - Guru Kahan : Drashti Mahan Part-12

  10.06.2020
 • Samaysaar Khayati Part - 1 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  27.05.2020
 • Guru-vani - 2 (Pu. Gurudevshree's 19th time pravachan on Shree Samaysaarji Shastra’s Punay-Paap, Ashrav, Samvar & Nirzara Adhikar with Hindi Subtitles)

  20.05.2020