Prasangik Ank - Rajkot Pratishthha Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1965 2021 2491 Aatmadharm 260     (11.91 mb) -