Prasangik Ank - Brahmacharya Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1948 2005 2475 Aatmadharm 62     (0.76 mb) -
2 1956 2012 2482 Aatmadharm 156     (4.60 mb) -
3 1962 2018 2488 Aatmadharm 228-A     (0.35 mb) -
4 1963 2019 2489 Aatmadharm 239     (4.95 mb)
5 1967 2023 2493 Aatmadharm 286     (4.75 mb) -