Publishers

You can buy books from the following publishers.

Publisher's Details  

Shree Simandhar Kundkund Kahan Aadhyatmik Trust, Rajkot

Sh. Chetanbhai Mehta,
Shree Simandher Kundkundkahan Aadhyatmik Trust.Yoginiketan Plot “Swaruchy” Savani Hall, Sh.Nirmala Convent Road, Rajkot-360005
Phone: +91-02081- 3100508
Email: chetanm50@gmail.com

Buy book from this publisher

Shree Kundkund-Kahan Moksharthi Pariwar, Songadh

C/O Shri Jitubhai Modi, Songadh
Sh. Prashambhai Modi,
45, Krambadh Nivas, Kahan Nagar Soc., Songadh-364250, Gujarat
Phone: +91-9722833143
Email: pmodi82@yahoo.co.in

Buy book from this publisher