Publishers

You can buy books from the following publishers.

Publisher's Details  

Shree Digambar Jain Swadhyay Mandir Trust, Songadh

Sh. Nirmal Jain,
Shree Dig.Jain Swadhyay Mandir Trust, Kahan Nagar Soc Palitana RD Near Sihor Songad -364250
Phone: +91-2846-244334/+91-2846-244358
Email: contact@kanjiswami.org

Buy book from this publisher

Shree Aadinath Kundkund Kahan Digamber Jain Trust, Aligarh

Sh. ashok Jain,
(Teerthdham Mangalaytan), Aligarh-Agara Marg, Sasni-204216 (Mahamaya Nagar), Uttar Pradesh
Phone: +91-9897087870
Email: nairkcd@yahoo.com

Buy book from this publisher

Pandit Todarmal Smarak Trust, Jaipur

Sh. Prakshji Jain,
A-4, Bapu Nagar, Jaipur-302015, Rajasthan
Phone: +91-0141-2707458/ +91-0141-2705581
Email: ptstjaipur@yahoo.com

Buy book from this publisher