Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Samaysaar (Sadguru Pravachan Prasad 1950-1952)

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
01 1950 2005 2466 1 to 59 5 to 35 4 to 28 (0.94 mb) -
02 1950 2006 2467 1 to 50 35 to 64 29 to 37 (1.17 mb) -
03 1950-1951 2006 2467 51 to 100 65 to 94 38 to 56 (1.21 mb) -
04 1951 2006 2467 101 to 150 94 to 142 57 to 88 (1.21 mb) -
05 1951 2006 2467 151 to 200 142 to 186 89 to 126 (1.76 mb) -
06 1951 2006 2467 201 to 250 186 to 228 126 to 161 (1.75 mb) -
07 1951 2006 2467 251 to 300 229 to 280 161 to 176 (2.07 mb) -
08 1951 2006 2467 301 to 357 281 to 344 177 to 205 (1.67 mb) -
09 1951 2006 2467 1 to 50 345 to 410 206 to 235 (1.77 mb) -
10 1951-1952 2007 2468 51 to 102 411 to 415 & Parishisthh 236 to 278 (1.24 mb) -
* It's 9th vi time pravachan on granthadiraj Shree Samaysaar by Param Pujay Sadgurudev Shree Kanjiswami.