Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Pravachansaar (Sadguru Pravachan Prasad 1950-1951)

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1950 2005 2466 1 to 50 53 to 92 (28.74 mb) -
2 1950 2006 2467 1 to 50 93 to 111 (2.27 mb) -
3 1950-1951 2006 2467 51 to 100 111 to 166 (1.33 mb) -
4 1951 2006 2467 101 to 150 167 to 194 (1.44 mb) -
5 1951 2006 2467 151 to 200 194 to 243 (2.54 mb) -
6 1951 2006 2467 201 to 257 244 to 275 Parishisthh & 47 Nay (2.78 mb) -