Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Padmanandi Panchavimshati

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1950 2006 2468 Rishubjin Stotra Pravachan 1 to 47 (0.37 mb) -