Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Niyamsaar

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Niyamsaar Pravachan Part-1 1 to 76 1 to 107 (0.70 mb) -
2 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Niyamsaar Pravachan Part-2 77 to 133 108 to 219 (0.58 mb) -
3 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Niyamsaar Pravachan Part-3 134 to 187 220 to 311 (0.58 mb) -