Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Mokshmarg Prakashak

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1952-1953 2007-2008 2468-2469 Mokshmarg Prakashak Pravachan Part-1 Adhikar 1 to 6 (0.87 mb) -
2 1952-1953 2007-2008 2468-2469 Mokshmarg Prakashak Pravachan Part-2 Adhikar 7 to 9 (1.42 mb) -