Shree Sadgurupravachan Prasad - Shree Kartikeyanupreksha

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Kartikeyaanupreksha Pravachan Part-1 Gatha 1 to 283 (1.14 mb) -
2 1951-1952 2006-2007 2467-2468 Kartikeyaanupreksha Pravachan Part-2 Gatha 284 to 489 (1.86 mb) -