Video Pravachans (Photo Slide Show with Subtitle)

Prasangik Pravachan ansh

No. Shastras Gatha/Dohra Lang Time Play Guj. Subtitle Play Hin. Subtitle Gujarati Hindi
01 Shree Samaysaar Suprabhat (Nutan Varsh) Din Guj. 12.34 - - -
02 Shree Niyamsaar Aacharya Padvi Din Guj. 7.47 - - -
03 Shree Ishtopadesh Mahaveer Janm Kalyanak Din Guj. 6.07 - - -
04 Purusharth Siddhi Upay Shrut Panchami Parv Guj. 02.48 - - -
05 Purusharth Siddhi Upay Shrut Panchami Parv Hindi 3:55 - - -
06 Shree Pravachansaar Ashtanhika Pravachan Hindi 09.41 - - -
07 Shree Samaysaar Veer Shasan Jayanti Din Hindi 14.37 - - -
08 Shree Pravachansaar Pu. Gurudevshree's Bharatkshetra Aagaman Divas Hindi 03.05 - - -
09 Shree ParmatmaPrakash Muni Raksha Divas Hindi 06.15 - - -
10 Shree Samaysaar Dipawali Din Hindi 3.52 - - -
11 Samaysaar Independence Day Hindi 2:20 - - -