Shree Samaysaar Kalash Tika

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Amrutchandracharya

  • Tikakar :

    Pandit Rajmalji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1965-66 276 05-03-1965 15-01-1966
1967 13 16-08-1967 29-08-1967
1967-68 260 30-08-1967 05-09-1968
1974 214 08-03-1974 10-12-1974
1977-78 308 23-05-1977 28-02-1978
Separately available Pravachan 111