Shree Samaysaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Samaysaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi

Samaysaar Stuti (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
13th time 394 08-07-1961 20-10-1962
15th time 595 28-07-1966 02-09-1968
16th time 590 07-09-1968 17-01-1971
17th time 639 07-11-1971 07-03-1974
18th time 535 28-11-1975 06-12-1977
19th time 536 07-06-1978 06-11-1980
Gatha 308-311 8 21-07-1979 28-07-1979
Gatha 320 (Shree Jaysenaacharya's Tika) 72
Pravachans on Shakti (1965 - D) 38 21-04-1964 31-01-1965
Separately available Pravachan 532