Shree Samadhitantra

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Pujyapad Aacharya

  • Tikakar :

    Shree Prabhachandraji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1974-1975 110 11-12-1974 10-08-1975
Separately available Pravachan 1 15-08-1962 15-08-1962