Shree Purusharth Siddhi Upay

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Amrutchandracharya

  • Tikakar :

    Pandit Todarmalji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1966-1967 89 27-12-1966 15-08-1967
Separately available Pravachan 2