Shree Pravachansaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Pravachansaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
1979 287 07-01-1979 26-10-1979
PB (1962-63) 131 04-09-1962 05-12-1963
PS 1968-69 280 10-08-1968 14-11-1969
PSS (1974-75) 300 27-07-1974 31-10-1975
Separately available Pravachan 118