Shree ParmaatmPrakash

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Yogindudev

  • Tikakar :

    Shree Brahmadev

Detail (Year) Total Prav. Start End
1965-66 214 02-06-1965 22-02-1966
1976-77 245 06-06-1976 22-05-1977
Separately available Pravachan 1