Shree Panchastikaay Sangrah

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Detail (Year) Total Prav. Start End
1963-64 27 05-12-1963 04-01-1964
1964 51 12-08-1964 27-10-1964
1969-70 88 15-11-1969 08-06-1970
Separately available Pravachan 21