Shree Niyamsaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Padmaprabhmaldharidev

Niyamsaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
NS (1969) 22 09-09-1969 01-10-1969
NS (1979-80) 214 27-10-1979 06-09-1980
NS66 (1966) 173 23-02-1966 18-09-1966
NS7 (1973) 158 08-02-1973 14-09-1973
NS8 (1975-76) 183 11-08-1975 19-02-1976
NSS(1971) 202 27-02-1971 16-12-1971
NSSV (1979) 17 21-07-1979 06-08-1979
NST (1971-73) 215 18-12-1971 07-02-1973
Separately available Pravachan 72 02-03-1963 13-05-1971