Shree Kartikeyaanu Preksha

  • Shashtra Rachaita :

    Swami Kartikey

  • Tikakar :

    Bhashatika (P. Jaychandji Chhabadaa)

Detail (Year) Total Prav. Start End
Available Pravachans 4