Shree Ishtopadesh

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Pujyapad Aacharya

  • Tikakar :

    Pandit Aashadharji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1966 55 15-03-1966 05-06-1966
Separately available Pravachan 6