Shree Ashtpaahud

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Bhavarthkaar (Pandit Jaychandji Chhabadaa)

Detail (Year) Total Prav. Start End
1970-71 195 09-06-1970 26-02-1971
1973-74 198 15-09-1973 22-07-1974
Separately available Pravachan 3