Prasangik Ank - Mumbai(Dadar) Pratishthha Ank

No. Year Vikram Samvat Veer Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1964 2020 2490 Aatmadharm 248     (11.25 mb)