Shree Samaysaar (Amrut Vani Part-1)

Pujya Bahenshree's Amrut Vani Part-1

 • Poorvarang AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  1 Kalash 1-2 20:40   *
  - -
  2 Kalash 2-4 20:45 Pujay Gurudevshree's Parivartan after 14min.  
  - -
  3 Kalash 4 19:03 4min. Pujay Gurudevshree's Parivartan  
  - -
  4 Kalash 6-7 17:13   *
  - -
  5 Kalash 8-9-10 22:26   *
  - -
  6 Kalash 10 22:29 About Pujay Gurudevshree's after 9min.  
  - -
  7 Kalash 10, Gatha 14 19:02 About Pujay Gurudevshree's after 15min.  
  - -
  8 Kalash 14, Gatha 11 19:26 8min. About Samyakdarshan ni Purva Bhumika  
  - -
  9 Kalash 11-12 22:19   *
  - -
  10 Kalash 12-13-14 21:53   *
  - -
  11 Kalash 14 થી 17 19:22   *
  - -
  12 Kalash 18 થી 20 22:42    
  - -
  13 Kalash 20-21 22:26    
  - -
  14 Kalash 21-22 22:40    
  - -
  15 Kalash 22-23 22:08    
  - -
  16 Kalash 24 Gatha 29 22:50    
  - -
  17 Kalash 24-25-26 Gatha 31-32 22:18    
  - -
  18 Kalash 27-28 Gatha 35 22:05    
  - -
  19 Kalash 29-30 18:48    
  - -
  20 Kalash 30-31 20:36    
  - -
  21 Kalash 31-32 Gatha 38 22:17    
  - -
  32 Gatha 1-15 23:32    
  - -
  33 Gatha 16-30 21:25    
  - -
  34 Gatha 30-31-32 21:35    
  - -
  35 Gatha 31-34 22:29    
  - -
  36 Gatha 35-36 20:27    
  - -
  37 Gatha 36 19:15    
  - -
  38 Gatha 37-38 19:03    
  - -
 • Jeev-Ajeev AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  22 Kalash 33 22:25    
  - -
  23 Gatha 39-43, Kalash 34 20:05    
  - -
  24 Gatha 46-48, Kalash 35 19:36 About Kundkundaacharya  
  - -
  25 Kalash 35, Gatha 49 22:15    
  - -
  26 Kalash 36, Gatha 50-55, Kalash 37 22:05    
  - -
  27 Kalash 37-39, Gatha 58-66 20:59    
  - -
  28 Kalash 40-42 20:51    
  - -
  29 Kalash 42-44 20:26    
  - -
  30 Kalash 44-45 19:06    
  - -
  39 Gatha 39-43 22:09    
  - -
  40 Gatha 44-45, Kalash 34 19:54    
  - -
  41 Gatha 46-66 19:03    
  - -
  42 Kalash 42-45 18:38    
  - -
 • Karta-Karma AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  31 Kalash 45-46, Gatha 69-70 20:25    
  - -
  43 Kalash 46 20:17    
  - -
  44 Kalash 47-48, Gatha 67-72 23:31    
  - -
  45 Kalash 48-49, Gatha 73 19:50 Gatha 74-75 Not Available  
  - -
  46 Gatha 76-78 21:42    
  - -
  47 Gatha 80-82 21:51    
  - -
  48 Kalash 51-52-53 21:29    
  - -
  49 Kalash 53-54-55 21:52    
  - -
  50 Kalash 55-56-57 18:24    
  - -
  51 Kalash 58-59-60 18:52    
  - -
  52 Kalash 60-61 18:13    
  - -
  53 Kalash 60-68 18:21 Kalash 62-63 Not Available  
  - -
  54 Kalash 69-70 20:33    
  - -
  55 Kalash 71-72 21:41 About Pu. Gurudevshree's Tirthankar Dravya  
  - -
  56 Kalash 71-72 20:23 About Pu. Gurudevshree's Tirthankar Dravya 7.19min.  
  - -
  57 Kalash 73-76 22:36    
  - -
  58 Kalash 78-85 22:42 Kalash 77 Not Available  
  - -
  59 Kalash 86-88 22:14 About Pu. Gurudevshree's future Tirthankar Dravya  
  - -
  60 Kalash 89-91 21:46    
  - -
  61 Kalash 91-92 20:42    
  - -
  62 Kalash 93 22:31    
  - -
  63 Kalash 94 22:10    
  - -
  64 Kalash 94-98 21:13    
  - -
  65 Kalash 98-99 21:03    
  - -
 • Ashrav AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  66 Kalash 114-120 21:45    
  - -
  67 Kalash 120-122 22:16    
  - -
  68 Kalash 123 22:02    
  - -
  69 Kalash 123-124 20:56    
  - -
 • Samvar AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  70 Kalash 125-126, Gatha 181-183 20:08    
  - -
  71 Kalash 126, Gatha 184-185 20:16    
  - -
  72 Gatha 184, Kalash 184-185 21:34    
  - -
  73 Kalash 127, Gatha 187-189 20:41    
  - -
  74 Gatha 187-189 22:34    
  - -
  75 Kalash 128-129, Gatha 190-192 22:13    
  - -
  76 Kalash 130-131 23:53    
  - -
  77 Kalash 131 22:37    
  - -
  78 Kalash 132 22:05    
  - -
 • Nirjara AdhikarOpen or Close

  No. Subject Time Description Quality Audio Gujarati Hindi
  79 Kalash 133-134-135 22:10    
  - -
  80 Kalash 135-136 21:18    
  - -
  81 Nirjara Adhikar 21:32 Common Charcha  
  - -
  82 Kalash 138 20:26    
  - -
  83 Kalash 138, Gatha 203 21:06    
  - -