Shree Samaysaar Kalash Tika : 1967-68

Shashtra Name Detail (Year) Total Prav. Start End
Shree Samaysaar Kalash Tika 1967-68 260 30/08/1967 05/09/1968

Sr. No. Shlok No Date Tithi - Vaar Lang Audio Quality Note DVD No Play
1 1   30-Aug-1967 Shravan  Vad   10   Wed Guj   Vikram Samvat 2023, Jiv Adhikaar   7
2 1   31-Aug-1967 Shravan  Vad   11   Thu Guj *     7
3 2   01-Sep-1967 Shravan  Vad   12   Fri Guj     7
4 2   02-Sep-1967 Shravan  Vad   13   Sat Guj *     7
5 3   03-Sep-1967 Shravan  Vad   14   Sun Guj *     7
6 3-4   04-Sep-1967 Shravan  Vad   15   Mon Guj     7
7 4   05-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   1   Tue Guj     7
8 4   06-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   2   Wed Guj *     7
9 5   07-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   3   Thu Guj     7
10 5   08-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   4   Fri Hin **   Uttam Kshamaa Dharm, 40 Min   7
11 5,6   10-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   7   Sun Guj   Uttam Aarjav Dharm   7
12 6   11-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   8   Mon Guj   Uttam Sauch Dharm   7
13 6   12-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   9   Tue Guj **   Uttam Satya Dharm   7
14 7   13-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   10   Wed Guj   Uttam Sayyam Dharm   7
15 8   14-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   11   Thu Guj   Uttam Tap Dharm   7
16 8   15-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   12   Fri Guj   Uttam Tyaag Dharm   7
17 9   16-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   13   Sat Guj **   Uttam Aakinchanya Dharm   7
18 9-10   17-Sep-1967 Bhadarvo  Sud   14   Sun Guj   Uttam Brahmcharya Dharm   7
19 10,11   19-Sep-1967 Bhadarvo  Vad   1   Tue Guj *     7
20 11,12   20-Sep-1967 Bhadarvo  Vad   2   Wed Guj     7

Sound quality: * = Slightly distorted, ** = Distorted, *** = Not recommemded for listening to in public.

  • FILTER BY
  • SEARCH