Shree Samaysaar Kalash Tika

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Amrutchandracharya

  • Tikakar :

    Pandit Rajmalji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1965-66 276 05/03/1965 15/01/1966
1967 13 16/08/1967 29/08/1967
1967-68 260 30/08/1967 05/09/1968
1974 214 08/03/1974 10/12/1974
1977-78 308 23/05/1977 28/02/1978
Separately available Pravachan 111