Shree Samaysaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Samaysaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi

Samaysaar Stuti (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
13th time 394 08/07/1961 20/10/1962
15th time 595 28/07/1966 02/09/1968
16th time 590 07/09/1968 17/01/1971
17th time 639 07/11/1971 07/03/1974
18th time 535 28/11/1975 06/12/1977
19th time 536 07/06/1978 06/11/1980
Gatha 308-311 8 21/07/1979 28/07/1979
Gatha 320 (Shree Jaysenaacharya's Tika) 72
Pravachans on Shakti (1965 - D) 38 21/04/1964 31/01/1965
Separately available Pravachan 532