Shree Samadhitantra

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Pujyapad Aacharya

  • Tikakar :

    Shree Prabhachandraji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1974-1975 110 11/12/1974 10/08/1975
Separately available Pravachan 1 15/08/1962 15/08/1962