Shree Purusharth Siddhi Upay

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Amrutchandracharya

  • Tikakar :

    Pandit Todarmalji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1966-1967 89 27/12/1966 15/08/1967
Separately available Pravachan 2