Shree Pravachansaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Pravachansaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
1979 287 07/01/1979 26/10/1979
PB (1962-63) 131 04/09/1962 05/12/1963
PS 1968-69 280 10/08/1968 14/11/1969
PSS (1974-75) 300 27/07/1974 31/10/1975
Separately available Pravachan 118