Shree ParmaatmPrakash

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Yogindudev

  • Tikakar :

    Shree Brahmadev

Detail (Year) Total Prav. Start End
1965-66 214 02/06/1965 22/02/1966
1976-77 242 06/06/1976 18/05/1977
Separately available Pravachan 1