Shree Panchastikaay Sangrah

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Amrutchandracharya

Detail (Year) Total Prav. Start End
1963-64 27 05/12/1963 04/01/1964
1964 51 12/08/1964 27/10/1964
1969-70 88 15/11/1969 08/06/1970
Separately available Pravachan 21