Shree Niyamsaar

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Shree Padmaprabhmaldharidev

Niyamsaar Harigeet (MP3)

  • Gujarati
  • Hindi
Detail (Year) Total Prav. Start End
NS (1969) 22 09/09/1969 01/10/1969
NS (1979-80) 214 27/10/1979 06/09/1980
NS66 (1966) 173 23/02/1966 18/09/1966
NS7 (1973) 158 08/02/1973 14/09/1973
NS8 (1975-76) 183 11/08/1975 19/02/1976
NSS(1971) 202 27/02/1971 16/12/1971
NSSV (1979) 17 21/07/1979 06/08/1979
NST (1971-73) 215 18/12/1971 07/02/1973
Separately available Pravachan 72 02/03/1963 13/05/1971