Shree Ishtopadesh

  • Shashtra Rachaita :

    Shrimad Pujyapad Aacharya

  • Tikakar :

    Pandit Aashadharji

Detail (Year) Total Prav. Start End
1966 55 15/03/1966 05/06/1966
Separately available Pravachan 6