Shree Ashtpaahud

  • Shashtra Rachaita :

    Shree Kundkundacharya

  • Tikakar :

    Bhavarthkaar (Pandit Jaychandji Chhabadaa)

Detail (Year) Total Prav. Start End
1970-71 195 09/06/1970 26/02/1971
1973-74 198 15/09/1973 22/07/1974
Separately available Pravachan 3