Shree Samaysaar : Pravachans on Shakti (1965 - D) - Posh  Sud   3   Tue