Shree Samaysaar : Pravachans on Shakti (1965 - D) - Magshar  Vad   9   Sun

   
Audio