• List of Mandirs

Shree Shantinath Bhagwan Digambar Jain Mandir, Savarkundala - Savarkundala, Gujarat, India.

Mandir