• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2542
<< Aug - 2016 >>
Vikram Samvat- 2072
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Aug
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 19:10

Ashadhh  Vad 14


2
Aug
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 19:10

Ashadhh  Vad 30


3
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:09

Shravan  Sud 1


4
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:09

Shravan  Sud 2


5
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:08

Shravan  Sud 3


6
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:08

Shravan  Sud 4


7
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:07

Shravan  Sud 5


8
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:07

Shravan  Sud 6


9
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:06

Shravan  Sud 7


10
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:06

Shravan  Sud 7


11
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:05

Shravan  Sud 8


12
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:05

Shravan  Sud 9


13
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:04

Shravan  Sud 10


14
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:03

Shravan  Sud 11


15
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:03

Shravan  Sud 12


16
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:02

Shravan  Sud 13


17
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:01

Shravan  Sud 14


18
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:01

Shravan  Sud 15
Rakshabandhan


19
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:00

Shravan  Vad 1


20
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 18:59

Shravan  Vad 2
Pujya Bahenshree's Janma Jayanti

Shravan Vad 3

21
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:59

Shravan  Vad 4


22
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:58

Shravan  Vad 5


23
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:57

Shravan  Vad 6


24
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:56

Shravan  Vad 7


25
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:56

Shravan  Vad 8


26
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:55

Shravan  Vad 9


27
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:54

Shravan  Vad 10


28
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:53

Shravan  Vad 11


29
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:52

Shravan  Vad 12


30
Aug
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:52

Shravan  Vad 13


31
Aug
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:51

Shravan  Vad 14


(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
All Events - August All Events in the year
Date Tithi Event
4/8/2016 Shravan  Sud -2 Garbh Kalyaanak of 5th Tirthankar Shree Sumatinath Bhagwan (Ayodhya nagari).
8/8/2016 Shravan  Sud -6 Janm & Tap Kalyaanak of 22nd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Neminath Bhagwan (Shauripur nagari & Girnar parvat).
9/8/2016 Shravan  Sud -7 Moksh Kalyaanak of 23rd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Parshwanath Bhagwan (Sammedshikharji).
18/8/2016 Shravan  Sud -15 1) Moksh Kalyaanak of 11th Tirthankar Shree Shreyanshnath Bhagwan (Sammedshikharji),
2) Muniraksha Din Means the day of saving Shree Akampanacharya and 700 Munis by Shree Vishnukumar muniraj from "Upsarg" in Hastinapur (MuniVatsalya Din).
20/8/2016 Shravan Vad-2/3 Janm Jayanti of Pujya Bahenshree Champaben (Vikram Samvat 1970).
24/8/2016 Shravan  Vad -7 Garbh Kalyaanak of 16th Tirthankar Shree Shantinath Bhagwan (Hastinapur nagari).
31/8/2016 Shravan Vad-14 Pu. Bahenshree Gnaan Vaibhav Prakashan Din.