• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2545
<< Apr - 2019 >>
Vikram Samvat- 2075
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Apr
Sunrise Time 06:34
Sunset Time 18:51

Faagan  Vad 12


2
Apr
Sunrise Time 06:33
Sunset Time 18:51

Faagan  Vad 13


3
Apr
Sunrise Time 06:32
Sunset Time 18:51

Faagan  Vad 13


4
Apr
Sunrise Time 06:31
Sunset Time 18:52

Faagan  Vad 14


5
Apr
Sunrise Time 06:30
Sunset Time 18:52

Faagan  Vad 30


6
Apr
Sunrise Time 06:30
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 1


7
Apr
Sunrise Time 06:29
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 2


8
Apr
Sunrise Time 06:28
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 3


9
Apr
Sunrise Time 06:27
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 4
Shree DashLakshan Dharma Parv Begins


10
Apr
Sunrise Time 06:26
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 5


11
Apr
Sunrise Time 06:26
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 6


12
Apr
Sunrise Time 06:25
Sunset Time 18:54

Chaitra  Sud 7


13
Apr
Sunrise Time 06:24
Sunset Time 18:54

Chaitra  Sud 8


14
Apr
Sunrise Time 06:23
Sunset Time 18:54

Chaitra  Sud 9

Chaitra Sud 10

15
Apr
Sunrise Time 06:23
Sunset Time 18:54

Chaitra  Sud 11


16
Apr
Sunrise Time 06:22
Sunset Time 18:55

Chaitra  Sud 12


17
Apr
Sunrise Time 06:21
Sunset Time 18:55

Chaitra  Sud 13
Mahavir Jayanti & Pu. Gurudevshree's Sampradaay Parivartan Din


18
Apr
Sunrise Time 06:20
Sunset Time 18:55

Chaitra  Sud 14
Shree DashLakshan Dharma Parv Ends


19
Apr
Sunrise Time 06:20
Sunset Time 18:55

Chaitra  Sud 15


20
Apr
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 1


21
Apr
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 2


22
Apr
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 3


23
Apr
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 4


24
Apr
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 5
Shrimad Rajchandraji’s Samadhi Divas


25
Apr
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 6


26
Apr
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 7


27
Apr
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 18:58

Chaitra  Vad 8
Pujya Bahenshree Champaben’s Jatismaran Gyan Din


28
Apr
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 18:58

Chaitra  Vad 9


29
Apr
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 18:58

Chaitra  Vad 10


30
Apr
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 18:59

Chaitra  Vad 11
4 May, 19
Chaitra  Vad  30
(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
All Events - April All Events in the year
Date Tithi Event
5/4/2019 Faagan Vad 30
1) 14th Tirthankar Shree Anantnath Bhagwan’s Kevalgyan & Moksh Kalyaanak (Ayodhya nagari & Sammedshikharji) - As per Uttarpuran,
2) 18th Tirthankar Shree Arahnath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji) - As per Uttarpuran.
6/4/2019 Chaitra Sud 1
1) 19th Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Mallinath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak (Mithilaapuri nagari),
2) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Kheragadh Jinmandir (Vikram Samvat 2015).
7/4/2019 Chaitra Sud 2
Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Morbi Jinmandir (Vikram Samvat 2010).
8/4/2019 Chaitra Sud 3
17th Tirthankar Shree Kunthunath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Hastinapur nagari).
9/4/2019 Chaitra Sud 4
=> Uttam Kshama Dharm Din (Shree DashLakshan Dharma Parv: Pacham to Chaudas),
10/4/2019 Chaitra Sud 5
=> Uttam Mardav Dharm Din,
=> 2nd Tirthankar Shree Ajitnath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji)
11/4/2019 Chaitra Sud 6
=> Uttam Aarjav Dharm Din,
=> 3rd Tirthankar Shree Sambhavnath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji)
12/4/2019 Chaitra Sud 7
=> Uttam Satya Dharm Din.
13/4/2019 Chaitra Sud 8
=> Uttam Shauch Dharm Din,
=> Shree Neminath Bhagwan’s Pratishthha in Botad Jinmandir (Upper Part) (Vikram Samvat 2020)
14/4/2019 Chaitra Sud 9
Chaitra Sud  10
=> Uttam Sayyam Dharm Din,

=> Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in 63 feet tall Songadh Manstambhji (Vikram Samvat 2009)
15/4/2019 Chaitra Sud 11
=> Uttam Tap Dharm Din,
=> 5th Tirthankar Shree Sumatinath Bhagwan’s Janm, Kevalgyan & Moksh Kalyaanak (Ayodhya nagari & Sammedshikharji)
16/4/2019 Chaitra Sud 12
=> Uttam Tyaag Dharm Din,
17/4/2019 Chaitra Sud 13
=> Uttam Aakinchanya Dharm Din,
24th Tirthankar Shasannayak Bal Brahmchaari Shree Mahavir Bhagwan’s Janm Kalyaanak (Kundalpur nagari)
=> Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Vankaner Jinmandir (Vikram Samvat 2010)
=> Shree Aadinath Bhagwan & Shree Simandhar Bhagwan's Pratishthha in Bengalore Jinmandir & Samavsaran respectively (Vikram Samvat 2031),
=> Param Pujya Sadgurudevshree Kanjiswami's Sampradaay parivartan jayanti (Vikram Samvat 1991).
18/4/2019 Chaitra Sud 14
=> Uttam Brahmcharya Dharm Din,
=> Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 3rd time ShravanBelgola yatra (Vikram Samvat 2031)
19/4/2019 Chaitra Sud 15
6th Tirthankar Shree Padmaprabh Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Kaushambi nagari).
21/4/2019 Chaitra Vad 2
1) 23rd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Parshwanath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak (Banaras nagari),
2) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Deolali Manstambhji (Vikram Samvat 2050).
3) Shree Bahubali Bhagwan’s Pratishthha in Old Parla Jinmandir (Mumbai).
23/4/2019 Chaitra Vad 4
Shree Chandraprabh Bhagwan’s Pratishthha in Meghani nagar Jinmandir, Ahmedabad (Vikram Samvat 2058).
24/4/2019 Chaitra Vad 5
Shrimad Rajchandraji’s Samadhi Divas
27/4/2019 Chaitra Vad 8
1) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in old Wadhwan Jinmandir (Vikram Samvat 2010),
2) Shree Chandraprabh Bhagwan’s Pratishthha in Udaipur Jinmandir (Vikram Samvat 2023),
3) Pujya Bahenshree Champaben’s Jatismaran Gyan Din (Vikram Samvat 1993).
28/4/2019 Chaitra Vad 9
20th Tirthankar Shree Munisuvratnath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Rajgruhi nagari).
29/4/2019 Chaitra Vad 10
20th Tirthankar Shree Munisuvratnath Bhagwan’s Janm & Tap Kalyaanak (Rajgruhi nagari).
30/4/2019 Chaitra Vad 11
Shree Dharmnath Bhagwan’s Pratishthha in Kanatalav Jinmandir (Vikram Samvat 2026).