• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2545
<< Feb - 2019 >>
Vikram Samvat- 2075
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


31 Jan, 19
Posh  Vad  11
1
Feb
Sunrise Time 07:14
Sunset Time 18:29

Posh  Vad 12


2
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:30

Posh  Vad 13


3
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:30

Posh  Vad 14


4
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:31

Posh  Vad 30


5
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:32

Mahaa  Sud 1


6
Feb
Sunrise Time 07:12
Sunset Time 18:32

Mahaa  Sud 2


7
Feb
Sunrise Time 07:12
Sunset Time 18:33

Mahaa  Sud 3


8
Feb
Sunrise Time 07:11
Sunset Time 18:33

Mahaa  Sud 3


9
Feb
Sunrise Time 07:11
Sunset Time 18:34

Mahaa  Sud 4
Shree DashLakshan Dharma Parv Begins


10
Feb
Sunrise Time 07:11
Sunset Time 18:34

Mahaa  Sud 5


11
Feb
Sunrise Time 07:10
Sunset Time 18:35

Mahaa  Sud 6


12
Feb
Sunrise Time 07:10
Sunset Time 18:35

Mahaa  Sud 7


13
Feb
Sunrise Time 07:09
Sunset Time 18:36

Mahaa  Sud 8


14
Feb
Sunrise Time 07:09
Sunset Time 18:36

Mahaa  Sud 9


15
Feb
Sunrise Time 07:08
Sunset Time 18:37

Mahaa  Sud 10


16
Feb
Sunrise Time 07:08
Sunset Time 18:37

Mahaa  Sud 11

Mahaa Sud 12

17
Feb
Sunrise Time 07:07
Sunset Time 18:37

Mahaa  Sud 13


18
Feb
Sunrise Time 07:07
Sunset Time 18:38

Mahaa  Sud 14
Shree DashLakshan Dharma Parv Ends


19
Feb
Sunrise Time 07:06
Sunset Time 18:38

Mahaa  Sud 15


20
Feb
Sunrise Time 07:05
Sunset Time 18:39

Mahaa  Vad 1


21
Feb
Sunrise Time 07:05
Sunset Time 18:39

Mahaa  Vad 2


22
Feb
Sunrise Time 07:04
Sunset Time 18:40

Mahaa  Vad 3

Mahaa Vad 4

23
Feb
Sunrise Time 07:04
Sunset Time 18:40

Mahaa  Vad 5


24
Feb
Sunrise Time 07:03
Sunset Time 18:40

Mahaa  Vad 6


25
Feb
Sunrise Time 07:02
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 7


26
Feb
Sunrise Time 07:02
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 8


27
Feb
Sunrise Time 07:01
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 9


28
Feb
Sunrise Time 07:00
Sunset Time 18:42

Mahaa  Vad 10
1 Mar, 19
Mahaa  Vad  11


2 Mar, 19
Mahaa  Vad  11
(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
All Events - February All Events in the year
Date Tithi Event
1/2/2019 Posh Vad 12
10th Tirthankar Shree Shitalnath Bhagwan's Janm & Tap Kalyaanak (Bhadrillapur nagari).
2/2/2019 Posh Vad 13
Shree Aadinath Bhagwan's Pratishthha in Rajkot (Nutan) Jinmandir (Vikram Samvat 2062).
3/2/2019 Posh Vad 14
1st Tirthankar Shree Rushabhnath Bhagwan's Moksh Kalyaanak (Kailash/ Ashtaapad Parvat).
4/2/2019 Posh Vad 30
11th Tirthankar Shree Shreyanshnath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Sinhpuri nagari).
5/2/2019 Mahaa Sud 1
Shree Simandhar Bhagwan's Pratishthha in Aankadiyaa Jinmandir (Vikram Samvat 2023).
6/2/2019 Mahaa Sud 2
1) 12th Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Vasupujya Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Mandargiri Parvat) - As per Uttarpuran.
2) Shree Mahavir Bhagwan's Pratishthha in Nairobi Jinmandir (Vikram Samvat 2036).
7/2/2019 Mahaa Sud 3
Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 2nd time Yatra of Shree Kundkundacharya's Samadhibhumi Kundaadri (Vikram Samvat2020)
9/2/2019 Mahaa Sud 4
=> Uttam Kshama Dharm Din (Shree DashLakshan Dharma Parv: Pacham to Chaudas)
13th Tirthankar Shree Vimalnath Bhagwan's Janm & Tap Kalyaanak (Kampilaaji nagari)
10/2/2019 Mahaa Sud 5
=> Uttam Mardav Dharm Din,
=> Shree Kundkundaacharye Dev's Janm Divas (Vasant Panchami)
=> Shree Neminath Bhagwan's Pratishtha in Manstambhji of Junagadh (Vikram Samvat 2031),
=> Shree Bharat-Bahubali Pratishtha in Rajkot Jinmandir (Vikram Samvat 2045).
=> Shree Simandhar Bhagwan's Pratishthha in Hyderabad Jinmandir (Vikram Samvat 2046),
=> Shree Mahavir Bhagwan's Pratishthha in Vasi Jinmandir (Vikram Samvat 2053),
=> Shree Aadinath Bhagwan's Pratishthha Manglayatan Jinmandir (Vikram Samvat 2059),
=> Shree Simandhar Bhagwan's Pratishthha in (Nutan) Jamnagar Jinmandir (Vikram Samvat 2061),
=> Opening of Shree Gogidevi Digamber Jain Shravika Brahmcharya-Aashram in Songadh (Vikram Samvat 2008).
11/2/2019 Mahaa Sud 6
=> Uttam Aarjav Dharm Din,
=>13th Tirthankar Shree Vimalnath Bhagwan's Kevalgyan Kalyaanak (Kampilaaji nagari),
=> Shree Simandhar Bhagwan's Pratishtha in Zaveri Bazar Jinmandir, Mumbai (Vikram Samvat 2015),
=> Shree Neminath Bhagwan's Pratishthha in Vadia Jinmandir (Vikram Samvat 2016).
12/2/2019 Mahaa Sud 7
=> Uttam Satya Dharm Din.
=> Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Jamnagar Jinmandir (Vikram Samvat 2017)
=> Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 2nd time Shravan Belgola Yatra (Vikram Samvat 2020)
13/2/2019 Mahaa Sud 8
=> Uttam Shauch Dharm Din,
14/2/2019 Mahaa Sud 9
=> Uttam Sayyam Dharm Din,
=> 2nd Tirthankar Shree Ajitnath Bhagwan’s Tap Kalyaana (Ayodhya nagari) - As per Uttarapuran
15/2/2019 Mahaa Sud 10
=> Uttam Tap Dharm Din,
=> 2nd Tirthankar Shree Ajitnath Bhagwan’s Janm Kalyaanak (Ayodhya nagari)
16/2/2019 Mahaa Sud 11
Mahaa Sud  12
=> Uttam Tyaag Dharm Din,
=> Shree Shreyansnath Bhagwan’s Pratishthha in Jetpur Jinmandir (Vikram Samvat 2016)
=> Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Himmatnagar Jinmandir (Vikram Samvat 2023)

=> 4th Tirthankar Shree AbhinandanNath Bhagwan’s Janm Kalyaanak (Ayodhya nagari)
17/2/2019 Mahaa Sud 13
=> Uttam Aakinchanya Dharm Din,
=> 15th Tirthankar Shree Dharmnath Bhagwan’s Janm & Tap Kalyaanak (Ratnapuri nagari)
=> Shree Aadinath Bhagwan’s Pratishthha in Khandva Jinmandir (Vikram Samvat 2052)
18/2/2019 Mahaa Sud 14
=> Uttam Brahmcharya Dharm Din,
=> 4th Tirthankar Shree AbhinandanNath Bhagwan’s Tap Kalyaanak (Ayodhya nagari) - As per Uttarpuran
=> Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 2nd time Shree Kundkundacharya's Tapobhumi Ponnur Yatra (Vikram Samvat 2020)
19/2/2019 Mahaa Sud 15
1) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Gondal Jinmandir (Vikram Samvat 2016),
2) Shree Simandhar Bhagwan & Vis Virahman Bhagwan’s Pratishthha in Khadiyaa Samavsaran, Ahmedabad (Vikram Samvat 2058).
22/2/2019 Mahaa Vad 3
Mahaa Vad  4
1) Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Piplani Jinmandir, Bhopal (Vikram Samvat 2031),
2) Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 1st time Shree Kundkundacharya's SamadhiBhumi Kundadri Yatra (Vikram Samvat 2015).

6th Tirthankar Shree Padmaprabh Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji).
23/2/2019 Mahaa Vad 5
1) Shree Neminath Bhagwan’s Pratishthha in Rajajinagar Jinmandir, Bangalore (Vikram Samvat 2056),
2) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Borivali Jinmandir, Mumbai (Vikram Samvat 2057).
24/2/2019 Mahaa Vad 6
1) 7th Tirthankar Shree Suparshwanath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Banaras nagari),
2) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Kshirsagar Jinmandir, Ujjain (Vikram Samvat 2021),
3) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Shivpuri Jinmandir (Vikram Samvat 2059).
25/2/2019 Mahaa Vad 7
1) 7th Tirthankar Shree Suparshwanath Bhagwan’s Moksh Kalyaanak (Sammedshikharji),
2) 8th Tirthankar Shree Chandraprabh Bhagwan’s Kevalgyan & Moksh Kalyaanak (Chandrapuri nagari & Sammedshikharji) - As per Uttarpuran,
3) Shree Aadinath Bhagwan’s Pratishthha in Khurai Manstambhji (Vikram Samvat 2031).
27/2/2019 Mahaa Vad 9
1) 9th Tirthankar Shree Pushpadant or Suvidhinath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak (Kaakandi nagari),
2) Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 1st time Shravan Belegola Yatra (Vikram Samvat 2015).