• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2543
<< Aug - 2017 >>
Vikram Samvat- 2073
 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Aug
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 19:10

Shravan  Sud 9


2
Aug
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 19:10

Shravan  Sud 10


3
Aug
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 19:10

Shravan  Sud 11


4
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:09

Shravan  Sud 12


5
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:09

Shravan  Sud 13


6
Aug
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 19:08

Shravan  Sud 14


7
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:08

Shravan  Sud 15
Rakshabandhan


8
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:07

Shravan  Vad 1


9
Aug
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 19:06

Shravan  Vad 2
Pujya Bahenshree's Janma Jayanti


10
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:06

Shravan  Vad 3


11
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:05

Shravan  Vad 4


12
Aug
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 19:05

Shravan  Vad 5


13
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:04

Shravan  Vad 6


14
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:03

Shravan  Vad 7


15
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:03

Shravan  Vad 8


16
Aug
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 19:02

Shravan  Vad 9


17
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:01

Shravan  Vad 10


18
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:01

Shravan  Vad 11

Shravan Vad 12

19
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 19:00

Shravan  Vad 13


20
Aug
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 18:59

Shravan  Vad 14


21
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:59

Shravan  Vad 30


22
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:58

Bhadarvo  Sud 1


23
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:57

Bhadarvo  Sud 2


24
Aug
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:56

Bhadarvo  Sud 3


25
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:56

Bhadarvo  Sud 4


26
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:55

Bhadarvo  Sud 5
Uttam Kshama Dharm


27
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:54

Bhadarvo  Sud 6
Uttam Mardav Dharm


28
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:53

Bhadarvo  Sud 7
Uttam Aarjav Dharma


29
Aug
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:53

Bhadarvo  Sud 8
Uttam Satya Dharma


30
Aug
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:52

Bhadarvo  Sud 9
Uttam Shauch Dharma


31
Aug
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:51

Bhadarvo  Sud 10
Uttam Sayyam Dharma


(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
Events on date 7/8/2017 All Events in this month | All Events in the year
Date Tithi Event
7/8/2017 Shravan  Sud -15 1) Moksh Kalyaanak of 11th Tirthankar Shree Shreyanshnath Bhagwan (Sammedshikharji),
2) Muniraksha Din Means the day of saving Shree Akampanacharya and 700 Munis by Shree Vishnukumar muniraj from "Upsarg" in Hastinapur (MuniVatsalya Din).
 
Prasangik Pravachan
Shastra Pravachan No. Date Tithi - Vaar Language Audio
Quality
Remarks Time Audio
Shree Samaysaar Kalash Tika (1977-78)  79 28/8/1977 Sun, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 1.54 Play / Download  
Shree Samaysaar (16th time)  237 27/8/1969 Wed, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 6.35 Play / Download  
Shree Niyamsaar NSS (1971)  87 6/8/1971 Fri, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 22.14 Play / Download  
Shree Samaysaar Kalash Tika (1967-68)  238 8/8/1968 Thu, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 8.24 Play / Download  
Shree ParmaatmPrakash (1976-77)  57 9/8/1976 Mon, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 4.41 Play / Download  
Shree Niyamsaar NS7 (1973)  137 13/8/1973 Mon, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 4.53 Play / Download  
Shree Panchastikaay Sangrah(1964)  9 28/8/1964 Sun, Shravan Sud 15 Hindi    MuniRaksha Din 5.32 Play / Download  
Shree Samaysaar (Separately available Pravachan)  4 7/8/1960 Sun, Shravan Sud 15 Gujrati    * MuniRaksha Din 7.1 Play / Download  
Shree Samaysaar (Separately available Pravachan)  43 7/6/1954 Mon, Shravan Sud 15 Gujrati    MuniRaksha Din 3.29 Play / Download  
Shree Pravachansaar PSS (1974-75)  7 3/8/1974 Sat, Shravan Sud 15 Gujrati    * MuniRaksha Din 7.23 Play / Download  
Shree Samaysaar (Separately available Pravachan)  108 1/3/1979 , Shravan Sud 15 Gujrati    *** MuniRaksha Din 2.22 Play / Download