• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2540
<< May - 2014 >>
Vikram Samvat- 2070
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
May
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 18:59

Vaishakh  Sud 2
Pujya Kanjiswami's Janma Jayanti Din


2
May
Sunrise Time 06:11
Sunset Time 18:59

Vaishakh  Sud 3
Akshay Tritiya


3
May
Sunrise Time 06:10
Sunset Time 19:00

Vaishakh  Sud 4


4
May
Sunrise Time 06:10
Sunset Time 19:00

Vaishakh  Sud 5


5
May
Sunrise Time 06:09
Sunset Time 19:01

Vaishakh  Sud 6


6
May
Sunrise Time 06:09
Sunset Time 19:01

Vaishakh  Sud 7


7
May
Sunrise Time 06:08
Sunset Time 19:01

Vaishakh  Sud 8


8
May
Sunrise Time 06:08
Sunset Time 19:02

Vaishakh  Sud 9


9
May
Sunrise Time 06:07
Sunset Time 19:02

Vaishakh  Sud 10


10
May
Sunrise Time 06:07
Sunset Time 19:02

Vaishakh  Sud 11


11
May
Sunrise Time 06:07
Sunset Time 19:03

Vaishakh  Sud 12


12
May
Sunrise Time 06:06
Sunset Time 19:03

Vaishakh  Sud 13


13
May
Sunrise Time 06:06
Sunset Time 19:03

Vaishakh  Sud 14


14
May
Sunrise Time 06:05
Sunset Time 19:04

Vaishakh  Sud 15


15
May
Sunrise Time 06:05
Sunset Time 19:04

Vaishakh  Vad 1


16
May
Sunrise Time 06:05
Sunset Time 19:05

Vaishakh  Vad 2


17
May
Sunrise Time 06:04
Sunset Time 19:05

Vaishakh  Vad 3
Pujya Bahenshree's Samadhi Din


18
May
Sunrise Time 06:04
Sunset Time 19:05

Vaishakh  Vad 4


19
May
Sunrise Time 06:04
Sunset Time 19:06

Vaishakh  Vad 5


20
May
Sunrise Time 06:03
Sunset Time 19:06

Vaishakh  Vad 6

Vaishakh Vad 7

21
May
Sunrise Time 06:03
Sunset Time 19:06

Vaishakh  Vad 8


22
May
Sunrise Time 06:03
Sunset Time 19:07

Vaishakh  Vad 9


23
May
Sunrise Time 06:03
Sunset Time 19:07

Vaishakh  Vad 10


24
May
Sunrise Time 06:02
Sunset Time 19:08

Vaishakh  Vad 11


25
May
Sunrise Time 06:02
Sunset Time 19:08

Vaishakh  Vad 12
Pu. Nihalchandraji Sogani Samadhi Din


26
May
Sunrise Time 06:02
Sunset Time 19:08

Vaishakh  Vad 13


27
May
Sunrise Time 06:02
Sunset Time 19:09

Vaishakh  Vad 14


28
May
Sunrise Time 06:02
Sunset Time 19:09

Vaishakh  Vad 30


29
May
Sunrise Time 06:01
Sunset Time 19:10

Jeth  Sud 1


30
May
Sunrise Time 06:01
Sunset Time 19:10

Jeth  Sud 2


31
May
Sunrise Time 06:01
Sunset Time 19:10

Jeth  Sud 3


(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
Events on date 2/5/2014 All Events in this month | All Events in the year
Date Tithi Event
2/5/2014 Vaishakh  Sud -3 1) 18th Tirthankar Shree Arahnath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak, Hastinapur nagari - As per Uttarpuran,
2) Shree Rushabhdev Muniraj’s First Aahardan (Akshay Trutiya),
3) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Surendranagar Jinmandir (Vikram Samvat 2010),
4) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Bhavnagar Jinmandir (Vikram Samvat 2026),
5) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Fattepur Samavsaran (Vikram Samvat 2028).