• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2543
<< Apr - 2017 >>
Vikram Samvat- 2073
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday


30 Mar, 17
Chaitra  Sud  3


31 Mar, 17
Chaitra  Sud  4
1
Apr
Sunrise Time 06:33
Sunset Time 18:51

Chaitra  Sud 5
Shree DashLakshan Dharma Parv Begins


2
Apr
Sunrise Time 06:33
Sunset Time 18:51

Chaitra  Sud 6


3
Apr
Sunrise Time 06:32
Sunset Time 18:51

Chaitra  Sud 7


4
Apr
Sunrise Time 06:31
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 8


5
Apr
Sunrise Time 06:30
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 9


6
Apr
Sunrise Time 06:29
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 10


7
Apr
Sunrise Time 06:28
Sunset Time 18:52

Chaitra  Sud 11


8
Apr
Sunrise Time 06:28
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 12


9
Apr
Sunrise Time 06:27
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 13
Mahavir Jayanti & Pu. Gurudevshree's Sampradaay Parivartan Din


10
Apr
Sunrise Time 06:26
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 14
Shree DashLakshan Dharma Parv Ends


11
Apr
Sunrise Time 06:25
Sunset Time 18:53

Chaitra  Sud 15


12
Apr
Sunrise Time 06:24
Sunset Time 18:54

Chaitra  Vad 1


13
Apr
Sunrise Time 06:24
Sunset Time 18:54

Chaitra  Vad 2


14
Apr
Sunrise Time 06:23
Sunset Time 18:54

Chaitra  Vad 3


15
Apr
Sunrise Time 06:22
Sunset Time 18:54

Chaitra  Vad 4


16
Apr
Sunrise Time 06:21
Sunset Time 18:55

Chaitra  Vad 5
Shrimad Rajchandraji’s Samadhi Divas


17
Apr
Sunrise Time 06:21
Sunset Time 18:55

Chaitra  Vad 6


18
Apr
Sunrise Time 06:20
Sunset Time 18:55

Chaitra  Vad 7


19
Apr
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 8
Pujya Bahenshree Champaben’s Jatismaran Gyan Din


20
Apr
Sunrise Time 06:19
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 9


21
Apr
Sunrise Time 06:18
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 10


22
Apr
Sunrise Time 06:17
Sunset Time 18:56

Chaitra  Vad 11


23
Apr
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 12


24
Apr
Sunrise Time 06:16
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 13


25
Apr
Sunrise Time 06:15
Sunset Time 18:57

Chaitra  Vad 14


26
Apr
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 18:58

Chaitra  Vad 30


27
Apr
Sunrise Time 06:14
Sunset Time 18:58

Vaishakh  Sud 1


28
Apr
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 18:58

Vaishakh  Sud 2
Pujya Kanjiswami's Janma Jayanti Din

Vaishakh Sud 3
Akshay Tritiya
29
Apr
Sunrise Time 06:13
Sunset Time 18:59

Vaishakh  Sud 4


30
Apr
Sunrise Time 06:12
Sunset Time 18:59

Vaishakh  Sud 5
1 May, 17
Vaishakh  Sud  6


2 May, 17
Vaishakh  Sud  7


3 May, 17
Vaishakh Sud 8


4 May, 17
Vaishakh  Sud  9


5 May, 17
Vaishakh  Sud  10


6 May, 17
Vaishakh Sud 11
(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
Events on date 28/4/2017 All Events in this month | All Events in the year
Date Tithi Event
28/4/2017 Vaishakh Sud-2 /3 Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s Janm Jayanti (Vikram Samvat 1946).

1) 18th Tirthankar Shree Arahnath Bhagwan’s Garbh Kalyaanak, Hastinapur nagari - As per Uttarpuran,
2) Shree Rushabhdev Muniraj’s First Aahardan (Akshay Trutiya),
3) Shree Shantinath Bhagwan’s Pratishthha in Surendranagar Jinmandir (Vikram Samvat 2010),
4) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Bhavnagar Jinmandir (Vikram Samvat 2026),
5) Shree Simandhar Bhagwan’s Pratishthha in Fattepur Samavsaran (Vikram Samvat 2028).