• Enter the location to view sunrise and sunset timings
  • Current Location : Mumbai, India
     
Veer Samvat - 2542
<< Feb - 2016 >>
Vikram Samvat- 2072
 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Feb
Sunrise Time 07:14
Sunset Time 18:29

Posh  Vad 8


2
Feb
Sunrise Time 07:14
Sunset Time 18:30

Posh  Vad 9


3
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:30

Posh  Vad 10


4
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:31

Posh  Vad 11


5
Feb
Sunrise Time 07:13
Sunset Time 18:31

Posh  Vad 12


6
Feb
Sunrise Time 07:12
Sunset Time 18:32

Posh  Vad 13


7
Feb
Sunrise Time 07:12
Sunset Time 18:32

Posh  Vad 14


8
Feb
Sunrise Time 07:12
Sunset Time 18:33

Posh  Vad 30


9
Feb
Sunrise Time 07:11
Sunset Time 18:33

Mahaa  Sud 1


10
Feb
Sunrise Time 07:11
Sunset Time 18:34

Mahaa  Sud 2


11
Feb
Sunrise Time 07:10
Sunset Time 18:34

Mahaa  Sud 3

Mahaa Sud 4

12
Feb
Sunrise Time 07:10
Sunset Time 18:35

Mahaa  Sud 5
Shree DashLakshan Dharma Parv Begins


13
Feb
Sunrise Time 07:09
Sunset Time 18:35

Mahaa  Sud 6


14
Feb
Sunrise Time 07:09
Sunset Time 18:36

Mahaa  Sud 7


15
Feb
Sunrise Time 07:08
Sunset Time 18:36

Mahaa  Sud 8


16
Feb
Sunrise Time 07:08
Sunset Time 18:37

Mahaa  Sud 9


17
Feb
Sunrise Time 07:07
Sunset Time 18:37

Mahaa  Sud 10


18
Feb
Sunrise Time 07:07
Sunset Time 18:38

Mahaa  Sud 11


19
Feb
Sunrise Time 07:06
Sunset Time 18:38

Mahaa  Sud 12


20
Feb
Sunrise Time 07:06
Sunset Time 18:39

Mahaa  Sud 13


21
Feb
Sunrise Time 07:05
Sunset Time 18:39

Mahaa  Sud 14
Shree DashLakshan Dharma Parv Ends


22
Feb
Sunrise Time 07:04
Sunset Time 18:39

Mahaa  Sud 15


23
Feb
Sunrise Time 07:04
Sunset Time 18:40

Mahaa  Vad 1


24
Feb
Sunrise Time 07:03
Sunset Time 18:40

Mahaa  Vad 2


25
Feb
Sunrise Time 07:02
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 3


26
Feb
Sunrise Time 07:02
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 4


27
Feb
Sunrise Time 07:01
Sunset Time 18:41

Mahaa  Vad 5


28
Feb
Sunrise Time 07:00
Sunset Time 18:42

Mahaa  Vad 5


29
Feb
Sunrise Time 07:00
Sunset Time 18:42

Mahaa  Vad 6
4 Mar, 16
Mahaa  Vad  10


5 Mar, 16
Mahaa  Vad  11
(Tithi as per Gujarati Calendar & Kalyaanak as per Pratishthha-pradeep book.)
 
Events on date 29/2/2016 All Events in this month | All Events in the year
Date Tithi Event
29/2/2016 Mahaa Vad 6
1) 7th Tirthankar Shree Suparshwanath Bhagwan’s Kevalgyan Kalyaanak (Banaras nagari),
2) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Kshirsagar Jinmandir, Ujjain (Vikram Samvat 2021),
3) Shree Simadhar Bhagwan’s Pratishthha in Shivpuri Jinmandir (Vikram Samvat 2059).